کد مطلب:230894 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

نور باران
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه ثامن الائمه حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلامدر ردمندان رحمت از عرش خدا

نور باران كرده درگاه رضا (ع)روز و شب با نام حق سر زنده ايم

شد وجودش پرتو ايمان ماهر كجا خوانيم او را هر جهت

از وجودش مي دمد در جان ماليك بهر التجا در اضطرار

از رضا (ع) جوئيم درمان بر شفااو كه از انوار پاك رحمت است

مي نمايد درد بيماران دوادامنش گيريم و سر بر خاك او

بگذريم آن گه نمائيم التجاراهي كوي رضا (ع) گرديم و بس

كز نظر بر خاك آرد كيمياراز دل گوئيم با او در زمان

او كه باشد هر دلي را آشناحاجتت از عمق جان گو چون حكيم

با يقين دان زود مي گردد روامشهد مقدس - حرم مطهر 4 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 122]