کد مطلب:230895 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:90

مظهر نور
باسمه تعالي

تقديم به پيشگاه حضرت امام محمدباقر (باقرالعلوم) عليه السلامباقر (ع) شهر علوم و ميوه ي طوبي

مظهر نور ولايت آن مه والاثابت و سيار روشن از رخ اويند

در گرانمايه است زاده ي مولا (ع)نور ولايت دمد از او به جهاني

علم خدايي در او ز چهره هويدانعمت ذاتش رسد به جمع خلايق

رحمت حق از وجود او شده پيداعالي و داني به پاي او همه دلبند

عارف و عامي به چهره اش همه شيدامظهر علم و حماسه هاي ولايت

گنج گهرهاي عشق خالق يكتاراهگشاي جهان ز قيد ضلالت

راهنماي بشر چه پير و چه برنامحفل پر نور او ز علم خدايي

روشن و پر رونق است و يكه به دنيااو كه به خردي سخنوريست سخندان

او نه كه خرد است بل بزرگ و شكوفارحمت او چهره شد به علم و به تفسير

محضر او شهره شد به جمله ي دانانور وجودش به سوي عارف و عامي

پر كشد از عمق جان به اوج ثرياچونكه نباشم حكيم قادر گفتن

مي طلبم ياوري ز حي توانامشهد مقدس - حرم مطهر 4 / 1 / 78

دكتر سيد مهدي ايزدي دهكردي (حكيم)[ صفحه 123]