کد مطلب:235719 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:145

كرامت به زوار
چيز ناديده چه لذت دارد

آنكه ديدست و چشيدست بصيرت داردهر كه نشناخت رضا را و اطاعت ننمود

از كجا، كي خبر از فيض و سعادت دارد؟تا نيائي و نبيني تو جلال و كرمش

تو چه داني كه به زائر چه محبت داردرأفتش را بنما درك تو از نام رئوف

چون ز لطفش به خلايق همه رأفت داردضامن آهوي وحشي شده تا دريابي

كه به زوار و غريبان چه كرامت دارد«آيه الله فخر المحققين شيرازي»[ صفحه 11]