کد مطلب:236024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:116

سخنان حكيمانه ي امام رضا
عبادت و بندگي خدا، زيادي روزه و نماز نيست بلكه كثرت تفكر در امر خداست. عبادت، بسيار انديشيدن درباره ي خداوند است.

از آن حضرت پرسيدند: توكل چيست؟ فرمود: «اين كه جز از خدا نترسيم!»

دوستي و مهرباني با مردم نيمي از خردمندي است.

خرد مرد مسلمان زماني كامل مي شود كه اين ده صفت در او به وجود آيد: خوبي او به ديگران برسد، از بدي او ايمني باشد، نيكي اندك ديگران را بسيار شمرد و نيكي خود را به ديگران اندك داند، درخواستهاي ديگران او را به ستوه نياورد و از به دست آوردن دانش در تمام دوران عمر خود دلگير نشود، ناداري را در راه خوشنودي از خداوند از توانگري بيشتر دوست بدارد و خواري را در راه او از عزت در نزد دشمنانش محبوبتر بداند، به گم نامي بيش از آوازه و شهرت راغب باشد.

سپس فرمود: اين دهمي و چه مهم است آن!

عرض شد آن چيست؟

فرمود: اين كه به هيچ كس ننگرد مگر اين كه او را بهتر و پرهيزگارتر از خويش بداند. زيرا اين مردم دو گونه اند؛ گونه اي كه از او بهتر و پرهيزگارترند و دسته اي كه از او بدتر و فرومايه تر. پس هنگامي كه كسي را ديدار مي كند كه از او بدتر و پست تر است بايد چنين پندارد كه شايد خوبي اين مرد در باطن است و اين پوشيدگي براي او بهتر باشد و خوبي من در ظاهر و آشكار است كه اين براي من بد است و چون با كسي كه از او بهتر و پرهيزگارتر است رو به رو مي شود و براي اين كه خود را به مرتبه ي او برساند نسبت به او تواضع مي كند، اين فروتني به او[ صفحه 175]بزرگي مي دهد و بر خوبي او مي افزايد و در ميان مردم به او نيك نامي و سروري مي بخشد.

خاموشي دري از درهاي حكمت است. خاموشي محبت ديگران را به سوي خود مي كشاند و به هر خوبي رهبري مي كند.

دوست هركس خرد او و دشمنش ناداني اوست.

پاكيزگي، خوي پيامبران است.

كسي كه خود را حساب رسي كند سود ببرد و كسي كه از رسيدگي به خود غافل شود زيان ببرد. كسي كه از خدا بترسد ايمن مي شود و كسي كه عبرت بگيرد بينا شود و كسي كه بينا شود بفهمد و كسي كه بفهمد آگاه شود.

دارنده ي نعمت بايد رفاه زندگي را براي خانواده ي خود گسترش دهد.

هركس خوبي هايي دارد كه به آنها ستوه مي شود و نيازي به خودستايي ندارد.

پادشاه را با بيم، دوست را با فروتني، دشمن را با خودداري و پرهيز و توده ي مردم را با گشاده رويي همنشيني كنيد.

گرامي ترين خوي ها به جا آوردن كار نيك و دستگيري ستم ديدگان و تحقق آرزوي آرزومندان و فراهم آوردن اميد اميدواران است و ديگر در زندگي، دوستان بسيار و براي پس از مرگ گريه كنندگان زياد به دست آوردن است.

بخيل را آسودگي و حسود را خوشي و دلخسته را وفا و دروغگو را مردانگي نيست. دستگيري ناتوان بهتر از صدقه است.