کد مطلب:24027 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:464

بررسي حديث ضحضاح
برخي از نويسندگان مانند بخاري و مسلم، از راوياني چون: سفيان ابن سعيد ثوري، عبدالملك ابن عمير، و عبدالعزيز ابن محمد درآوردي، به پيامبر گرامي چنين نسبت داده اند:

«وجدته في غمرات من النارفاخرجته الي ضحضاح».

«او (ابوطالب) را در انبوه آتش يافتم، پس وي را به ضحضاح (پاياب) منتقل نمودم».

«لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه».

«شايد كه شفاعت من به او (ابوطالب) در رستاخيز سودي رساند پس در پايابي از آتش قرار گيرد كه آتش بر، برآمدگي پاهاي وي برسد به طوري كه مغز او به جوش آيد».

گرچه انبوه روايات اسلامي ياد شده و دلائل روشني كه بيان گرديد، بي پايگي «حديث ضحضحاح» را اثبات مي نمايد، لكن به منظور روشن تر شدن مسأله در دو زمينه، به بررسي آن مي پردازيم: