کد مطلب:24028 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:407

راويان حديث ضحضاح
چنانكه بيان گرديد، راويان حديث ضحضحاح عبارتنداز: سفيان ابن سعيد ثوري، عبدالملك ابن عمير، عبدالعزيز ابن محمد درآوردي كه ما با استناد به سخنان دانشمندان علم رجال (از اهل سنت) (كه احوال محدثان را بيان مي نمايند)، وضعيت آنان را مورد تحقيق قرار مي دهيم: