کد مطلب:24031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:410

عبدالعزيز ابن محمد درآوردي
دانشمندان علم رجال از اهل سنت وي را نيز فراموشكار و بي حافظه دانسته اند كه نمي توان به روايات او استدلال كرد.

احمد بن حنبل، پيرامون او، چنين مي گويد:

«اذا حدث من حفظه جأببواطيل».

«هر گاه از حفظ، حديث يا روايت نمايد، سخنان بي پايه و نامربوط ارائه مي دهد».

ابو حاتم نيز درباره وي مي گويد:

«لا يحتج به = به سخن وي نمي توان استدلال كرد». (همان منبع).

ابو زارعه نيز او را «سيئي الحفظ = يعني بد حافظه، معرفي نموده است. (مدرك سابق).

از مجموع آنچه بيان گرديد، به روشني معلوم مي شود كه روايان اصلي حديث ضحضاح، در نهايت ضعف بوده و هرگز نمي توان به احاديث آنان، اعتماد نمود.