کد مطلب:24033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:427

نتيجه
در پرتو آنچه گذشت، معلوم گرديد كه حديث ضحضاح، از نظر سند و از جهت متن و محتوا، هيچ پايه و اساس ندارد و نمي توان بدان استدلال نمود و بدين سان استوارترين دژي كه دشمنان ابوطالب به منظور مخدوش ساختن ايمان نيرومند ابوطالب به آن پناهنده مي شدن فرو مي ريزد.