کد مطلب:275529 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:149

قاديانيه
انگليس را بخاطر مي آوريد كه چگونه در پي بدست آوردن منافع بيكران خويش در هند، از هر وسيله اي براي درهم كوبيدن مقاومت مردم محروم و ستمديده و فقير استفاده مي كرد و براي حفظ موقعيت خويش چگونه سلطه هاي استثمار اقتصادي و اعتقادي را به روي مردم هند پهن مي كرد، او در پي اين نقشه ها، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه با آرم دين و رنگ مذهبي مي تواند سلطه هاي ظالمانه خويش را گسترده تر كند منتهي مذهب و ديني منحرف و بي اصالت. در پي اين فكر، مزدوري بنام احمد قادياني (متوفي 1839 - 40) را پيدا كرد و پس از تعاليم لازم به او، ماموريت مهدويت و تجدد در اسلام را به او سپرد، (كه البته از اين تجربه در كشورهاي ديگر نيز با شكلي ديگر استفاده نمود) و او نيز با خوي نوكر صفتي خويش اين ماموريت را بخوبي به انجام رسانيد و عقايدش را در ميان گروه زيادي - كه متاسفانه هنوز در نقاط زيادي در هند تبليغات وسيع خود را ادامه مي دهند - شروع كرد و تعاليم[ صفحه 72]خويش را براي آنها بيان نمود. از اين دريچه يعني از ديدگاه انحرافي قادياني، انگليس توانست بسياري از خواست هاي خويش را بدست آورد و روح هر گونه مقاومتي را در مردم خفه كند و بنام مهدي و دين چهره اي دايه صفتانه براي خود تدارك ببيند. رجوع به بعضي تعاليم قادياني، همچون روز، وضوح اين مسئله را براي ما روشن مي كند. غلام احمد مي گويد: لقد نشرت خمسين الف كتاب و رساله و اعلان في هذه البلاد الاسلاميه تفيد ان الحكومه الانجليزيه صاحب الفضل و المنه علي المسلمين [1] يعني همانا من (غلام احمد)، 50000 كتاب و رساله و اعلان در اين شهر و شهرهاي ديگر اسلامي نشر دادم كه از آنها اين فهميده مي شود كه حكومت انگليس صاحب فضل و منت است بر مسلمانان! و سپس اضافه مي كند: فيجب علي كل مسلم ان يطيع هذه الحكومه اطاعه صادقه [2] يعني بر هر مسلمان واجب و لازم است كه اين حكومت را (يعني انگليس) اطاعت و فرمانبرداري كند آن هم اطاعتي از روي راستي و صداقت! شايد كمي روشن شده باشد كه انگليس چگونه توانست از راه مزدوري چون قادياني روح هر گونه مقاومت را در طرفداران او خفه[ صفحه 73]كند، به يك مورد ديگر از تعاليم قادياني توجه مي كنيم: ان عقيدتي التي اكررها ان للاسلام جزئين: الجزء الاول اطاعه الله و الجزء الثاني اطاعه الحكومه... و هي الحكومه البريطانيه [3] يعني همانا عقيده اي كه بارها تكرار كردم اينست كه اسلام دو جزء دارد جزء اول اطاعت از خدا و جزء دوم اطاعت از حكومت انگليس! با اين نمونه، توضيحي بيشتر از اين نمي دهيم و به ذكر دنباله مطلب مي پردازيم:


[1] القادياني و القاديانيه ابوالحسن الندوي.

[2] القادياني و القاديانيه ابوالحسن الندوي.

[3] ملحق شهاده القرآن بقلم غلام احمد.