کد مطلب:275835 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:186

مقدمه
رساله حاضر بررسيي است درباره امام غائب - عليه السلام - و دنياي آينده از نظر شيعه. در اين راه، از پيش، گامهايي برداشته بس استوار و بلند. و برخي از جنبه هاي آن، تا اندازه اي مورد بحث قرار گرفته و مطالب سودمندي در آن باره ها عرضه شده است، مانند طول عمر، مسلم بودن موضوع از نظر فرق اسلامي، بشارات اديان و كتب آسماني، معني انتظار و جز آنها، به طوري كه نيازي به تكرار آن بحثها نيست. نگارنده از مدتها پيش يادداشتهايي پراكنده، در اين موضوع فراهم آورده بود، كه اينك به صورت اين رساله به خوانندگان تقديم مي شود. باشد كه از اين رهگذر، حقيقتي روشن شود، و نارسايي بيان مرا اهميت موضوع جبران كند. حكيمي - محمد مشهد، 1348[ صفحه 7]