کد مطلب:275840 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:170

نويدها
دوران حكومت مهدي (ع)، از ديدگاه روايتها و بشارتهاي مذهبي، و پيشگويي اجمالي از چگونگي آينده زندگي در نظر شيعه.[ صفحه 38]