کد مطلب:275854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:161

شكست و پيروزي
بزرگترين خدمتگزاران عالم بشريت، همان اشخاصي هستند كه توانستند بشر را اميدوار نگاه دارند... - گوستاولوبون، مباني روحي تطور ملل:200[ صفحه 78]اكنون سخن از ياس و اميد است يا شكست و پيروزي، كه ياس شكست است و اميد پيروزي. چنين نيست كه ياس شكست را پديد آورد و اميد پيروزي را، بلكه ياس خود، شكست است، و نخستين شكست و آخرين شكست نيز خواهد بود. اميد خود، پيروزي است، و آخرين پيروزي را نيز در بر خواهد داشت. مگر نه اين است كه اگر از درون شكست خورديم و در برابر مشكلات زبون و بيچاره شديم، از برون نيز شكست خواهيم خورد، و مشكلات كار خود را خواهند كرد. و مگر نه اين است كه هنگامي كه زبوني و درماندگي را به درون راه داديم، به برون نيز راه پيدا مي كند، زيرا بازده افراد، بيشتر، معلول عواملي دروني (روان، ايمان و طرز تفكر) آنان است. و[ صفحه 79]به گفته مشهور از كوزه همان برون تراود كه در اوست. پس در حقيقت، هنگامي شكست خورده ايم كه باور كنيم شكست خورده ايم (زيرا شكست از درون شروع مي شود و از طرز تفكر و اراده شخص). و از همين شكستها و تسليمهاي كوچك است كه شكست و تسليم بزرگ پديد مي آيد. و ناگاه مي بينيم كه جامعه هاي انساني تسليم باطل شده اند.... كمتر كسي از خود شكست، شكست خورده است. اغلب قبول شكست است كه منجر به شكست مي گردد. [1] شكست در هيچ جا وجود ندارد، مگر از درون شكست بخوريم. [2] به همين جهت كه شكست و پيروزي، بيشتر نتيجه خصيصه رواني و معنوي است، در جنگهاي امروز شايعاتي انتشار مي دهند براي تضعيف روحيه و تفرقه افكار. نيز گفته اند: پيروزي معنوي، از نظر اهميت، از پيروزي مادي كمتر نيست. [3] تا بتوان فكر خصم را ضعيف و خاطرش را پريشان كرد، احتياجي به جنگ خونين نخواهد بود. [4] به اين معنا نوميدي شكست است، شكستي جبران - ناپذير و ريشه هر شكست. اسلام هم كه با ياس، آن همه مبارزه كرده و آن را در حكم كفر قرار داده است، [5] براي همين است[ صفحه 80]كه ريشه اين تباهي و پليدي را از زمين زندگي بر آورد.


[1] رازكاميابي مردان بزرگ:53.

[2] رازكاميابي مردان بزرگ:6.

[3] دروس في الكتمان من الرسول القائد:28 و 30.

[4] رشد شخصيت - چاپ ششم:5.

[5] قرآن كريم سوره يوسف (12) آيه: 87 و لا تياسوا من روح الله، انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون يعني: از فرج و كارگشادن و آسايش رسانيدن خدا نويد مباشيد كه تنها كافران از راحت فرستادن خدا نوميد مي شوند. - كشف الاسرار، ج 120:5.