کد مطلب:275863 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:162

تروتسكي
انسان شناسنده كه اكنون دچار درماندگي است، با خويشتن، به عنوان موضوع اسلوبهاي بغرنج انتخاب موضوعي و پرورش روانشناسي رفتار خواهد كرد. اين دورنماها از كل تكامل بشري سرچشمه مي گيرد. او به ياري تكنولوژي و محو[ صفحه 154]يكنواختي كار، و جانشين ساختن مذهب به وسيله علم، تيرگي را از پهنه انديشه و توليد خواهد زدود. و از آن رو كه طبيعت انسان در تاريكترين و عميقترين زويه هاي ناخود آگاه به كمين نشسته است، سرانجام تمام نيروهاي معنوي و ابتكارات خلاقش را بر آن متمركز خواهد ساخت. بشريت از اين رو به خزيدن خاشعانه در برابر قواي ماوراء الطبيعه و سايه هاي آن و سرمايه پايان نخواهد داد، تا در برابر قوانين تيره ارث و انتخاب طبيعي كور به سجده بيفتد. [1] .


[1] آرش - مجله، شماره مسلسل 93:16: بحثي در مقام ادبي تروتسكي.