کد مطلب:275864 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:122

جان. ر. ايورث
در اين امر شكي نيست كه در آينده مذهب وجود خواهد داشت، اما مسئله اصلي و مهم اين ايت كه آيا در آينده، بشر چه نوع مذهبي خواهد داشت. هر چه طوري كه امور مذهبي را تشريح كنيد، و به هر شكلي كه مفهوم شما واقع شود، مذهب گذشته اي داشته و اكنون نيز وجود دارد و بي شك آينده اي هم خواهد داشت. [1] .


[1] مذهب در آزمايشها و رويدادهاي زندگي بشر:9 و 79.