کد مطلب:275866 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:154

نيم كف و - آگ برن
اگر ايماني به عظمت هستي، و وظايف عالي انساني، و ايثار در راه تعالي زندگي اجتماعي را غايت قصواي دين بينگاريم، آنگاه مي توانيم با جرات اعلام داريم كه در آينده، دين بسي درخشان است. زيرا دين در اين معنا هدفي است گرامي و پايدار و انساني، كه بايد با همه وسائل ممكن به سوي آن شتافت. [1] .


[1] در زمينه جامعه شناسي - چاپ دوم:359.