کد مطلب:275869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:141

هندريك و وان لون
مقصود از تمام بيانات اين است كه دنيا احتياج شديد به اشخاصي دارد كه بتوانند سكان و زمان اختياركشتي تمدن را در دست بگيرند. اين اشخاص بايد با جرات و با ايمان باشند. و بدانند كه نوع بشر تازه در ابتداي مسافرت خويش است. و براي رساندن كشتي به بندر مراد، بايد به سبك و شيوه جديد كشتيراني آشنايي حاصل نمايد. اين اشخاص مدتي بايد در مدرسه زمانه شاگردي نمايند، و به زور راه خود را هموار ساخته، خود را به جلو كشتي كه محل حكمفرمايي ناخدايان است برسانند. احتمال هم مي رود كه ملاحين و زيردستان بيخرد و ناراضي از اطاعت اوامر آنها سرپيچيده آنها را به قتل برسانند، ولي عاقبت روزي مي رسد كه ناخداي بزرگي كشتي را به مقصد مي رساند، و در تاريخ نوع بشر، به نام قهرمان بزرك بني نوع انسان مشهور خواهد گرديد. [1] آري: عاقبت روزي مي رسد كه ناخداي بزرگي، كشتي را به مقصود مي رساند. و در تاريخ نوع بشر، به نام قهرمان بزرك[ صفحه 157]بني نوع انسان مشهور خواهد گرديد.....


[1] داستان بشر:455.