کد مطلب:276063 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:118

سوگند
به خداوندي خدا سوگند

به نبي ختم انبيا سوگندبه كمالات اوليا سوگند

به گل روي مرتضي سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه بهشت جمال نيكويت

به سياهي تار گيسويتبه نگاه دو چشم مينويت

به كمانخانه دو ابرويتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه مقام ولاي تو سوگند

به صفير صداي تو سوگند

[ صفحه 12]

به صفاي دعاي تو سوگند

به گل اشكهاي تو سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه قد و قامت دل آرايت

به دو دست چو شاخ طوبايتبه فراخي صدر زيبايت

به غبار كف قدمهايتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه خم گيسوي نكو شامت

به شكوه و نشاط ايامتبه همه عاشقان بي نامت

به همه بستگان در دامتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه شكسته دلان منتظرت

به دل افسردگان خون جگرتبه همه راهيان در بدرت

به گدايان بينواي درتدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه مقامات حضرت زهرا

به شكوه و جلالت زهرابه حيا و به عصمت زهرا

به كبودي صورت زهرادوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه حسين و علي اكبر او

به حسين و علي اصغر اوبه حسين و دو ديده تر او

به حسين به و خشك حنجر اودوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه تن و جان خسته زينب

به دل خون نشسته زينببه دو بازوي بسته زينب

به جبين شكسته زينب

[ صفحه 13]

دوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه دل داغديده عباس

به سرشك چكيده عباسبه دو دست بريده عباس

به تن خون تپيده عباسدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه رقيه و چشم خونبارش

به رقيه و ناله زارشبه رقيه و جسم بيمارش

به رقيه و شام ديدارشدوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهديبه شئونات آدمي سوگند

به عنايات فاطمي سوگندبه تو جانان عالمي سوگند

به همه هست هاشمي سوگنددوست دارم تو را، بيا مهدي

ز كرم گير دست ما، مهدي

[ صفحه 15]