کد مطلب:276087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:109

باد صبا
اي باد صبا، چه با صفا مي آيي

گويا ز حريم يار ما مي آيياي باد صبا، غبار راهت گويد

از طرف كدامين كف پا مي آيياي باد صبا، شميم عطرت گويد

از كوي عزيز مصطفي مي آيياي باد صبا، لطافتت مي گويد

از محضر لطف كبريا مي آيياي باد صبا، نسيم روح افزايت

گويد كه ز رحمت خدا مي آيياي باد صبا، طراوتت مي گويد

با مژده وصل آشنا مي آيياي باد صبا، چو هاشمي مي گويم

هنگام سحر فرح فزا مي آيي