کد مطلب:276088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

مجنون در بدر
به ياد روي تو اي دوست هر سحر گريم

گهي ز چشم دل و گه ز چشم سر گريم

[ صفحه 65]

چو شمع انجمن عاشقان دلخسته

ز داغ هجر تو اي دوست از جگر گريمتو يوسفي و چو يعقوب دلشكسته زار

در انتظار تو اي نازنين پسر گريمچو طفل رانده شده از سراي خود همه شب

نهاده سر به روي آستان در گريمفراق روي تو آواره كرده است مرا

به دشت و كوه چون مجنون در بدر گريمبه جاي آب كه بر راه دوست مي ريزند

كنار راه تو با ديدگان تر گريمقلم گريست به همراه هاشمي گفتا

به ياد روي تو اي دوست هر سحر گريم