کد مطلب:276089 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:112

انتظار ديدار
تا كي براي ديدن رويت دعا كنم

تا كي ز سوز سينه تو را من صدا كنماي جنت و نعيم ز روي تو با صفا

باز آي تا ز وصل تو جان با صفا كنمگر منتي نهي و قدم بر سرم نهي

بر ديده خاك پاي تو را توتيا كنمهستي غريب عصر و زمان صاحب الزمان

اذنم بده كه ديده به تو آشنا كنمبهر ظهور نور جمال تو اي عزيز

تا كي دو دست خويش به سوي خدا كنمگر چه بلا قرين ولا گشته از ازل

كو صبر تا تحمل درد و بلا كنم

[ صفحه 66]

در هر سحرگهان به اميد وصال تو

از خواب ناز چشم رمد ديده وا كنميك نظره گر نصيب شود ديدند مرا

جانا به رونماي تو جان را فدا كنمچون هاشمي سحر به تمناي وصل تو

گيرم ز خواب ديده و بهرت دعا كنم