کد مطلب:276090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

در تمناي دوست
تا كي به اشك و آه تمنا كنم تو را

جانا بيادمي كه تماشا كنم تو رااميد دل به راه وصالت نشسته ام

تا يك نظر به آن قد رعنا كنم تو راوقت سحر اميد اجابت رود كه من

با سوز دل دعا به سحرها كنم تو راگفتم چه چاره آتش سوزان عشق را

گفتا به آب ديده تسلي كنم تو رااي مشعر و مني ز صفاي تو با صفا

من از صفا و مره تمنا كنم تو رااز درد هجر تو دل مجروح ناله كرد

گفتم به وصل يار مداوا كنم تو رااي غايب از نظر به خدا من هم از خدا

چون هاشمي هميشه تقاضا كنم تو را

[ صفحه 67]