کد مطلب:276092 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:107

اي حجت كردگار
اي حجت كردگار، مهدي

اي خاتم هشت و چار، مهديتنها نه منم اسير عشقت

عالم به غمت دچار، مهديتا كي ز براي ديدنت من

آواره هر ديار، مهديمسرورم از اينكه با نگاهت

كردي تو مرا شكار، مهديياد تو بود فروغ جانم

در خلوت شام تار، مهديبر چوبه دار عشق باشد

نام تو مرا شعار، مهديبيچاره دل شكسته من

دارد ز تو انتظار، مهدي

[ صفحه 68]

تا از سر لطف پا گذاري

بر ديده اشكبار، مهديبا اين دل بي قرار زارم

بگذار شبي قرار، مهديبا بنده رو سياه عاصي

يك لحظه بيا كنار، مهديبا ناله زار هاشمي گفت

دستي به دلم گذار، مهدي