کد مطلب:276093 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

نماز عشق
شبي وصال جمال تو آرزو كرديم

به دل ز حسن و كمال تو گفت و گو كردمچو روي پاك نبيند مگر كه ديده پاك

به اشك ديده از آن ديده شست و شو كردمبه بوي طره مشكين خويش مستم كن

كه من به ياد تو صدها شكوفه بو كردمسر فراق سلامت، وصال اگر نبود

كه با فراق تو عمري بود كه خو كردمتو قبله گاه مني در نماز عشق، حبيب

درين نماز، جمال تو جست و جو كردمبراي آن كه نمازم قبول خاطر تو

شود به اشك زدم غوطه، پس وضو كردمشتاب هيچ مكن هاشمي رسد روزي

كه نغمه ساز كني اقتدا به او كردم