کد مطلب:276094 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:92

لب نوش
شب هجران تو اي دوست سحر خواهد شد

روشن از ديدن تو ديده تر خواهد شد

[ صفحه 69]

آرزوي همه منتظران قدمت

با تماشاي جمال تو بسر خواهد شدغم مخور اي دل مسكين كه عزيز زهرا

جلوه اي مي كند و غم به سفر خواهد شدگر چه بي دوست بود تلخ تر از زهر حيات

زندگي با لب نوشش چو شكر خواهد شدسحري جلوه نما تا به مرادم برسم

نخل اميد من آخر به ثمر خواهد شدجگرم سوخته از داغ غم هجرانت

خنك از كوثر وصل تو جگر خواهد شدهاشمي در سحري گفت دلا غصه مخور

شامل لطف پدر نيز پسر خواهد شد