کد مطلب:276095 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:94

شمس عالميان
دلم ز دوري رويت قرار و تاب ندارد

ميان ما و رخت جز گنه حجاب نداردبه اشك ديده نوشتم هزار نامه برايت

مگر كه نامه بيچارگان جواب نداردنسيم صبح سلامم به دلبرم برسان

بگو جواب سلامم مگر ثواب نداردبه آسمان جمالت ستاره نازيباست

كه تاب ديدن روي تو آفتاب نداردنشسته ديده نازت ميان صف زده مژگان

شكوه صف زده مژگان تو شهاب نداردتو شمس عالمياني ز روي پرده بيفكن

كه آفتاب به رخسار خود نقاب ندارد

[ صفحه 70]

هر آن كسي كه به دل عشق روي ماه تو دارد

به شام اول قبرش يقين عذاب نداردچو سر ز خاك بر آرد به عرصه گاه قيامت

به زير سايه لطف دگر عقاب نداردمحاسبات الهي اگر چه سخت و دقيق است

محب يوسف زهرا غم حساب ندارداگر چه آتش دوزخ هزار شعله فروزد

يقين اثر به دل و سينه كباب نداردبه ناله دل سوزان هاشمي نظري كن

اگر چه تاب نگاهت دل خراب ندارد