کد مطلب:276096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:68

گفت و گو
به اميدي به سوي خانه لطف تو رو كردم

حريمت را به شوق وصل مهدي جست و جو كردمبه فرزند عزيزت از زبان من بگو، مهدي

به هر جا و به هر محفل به يادت گفت و گو كردمرضاي مهديت باشد رضاي تو، رضا جانم

پدر را با پسر بهر وصالش رو به رو كردماگر چه گل ندرد در كنار مهديت بويي

به ياد او كنار مرقدت صد غنچه بو كردماگر چه گل ندارد پيش رنگ روي او رنگي

ولي هر گل كه ديدم ياد رنگ روي او كردمالا اي ضامن آهو به مهدي عزيزت گو

من اين آلوده دامن را ز رحمت شست و شو كردمندارد هاشمي غير تماشايت تمنايي

بهشت وصل تو در كوي جدت آرزو كردم

[ صفحه 71]