کد مطلب:276097 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

نسيم صبح
نسيم صبح ز كوي نگار مي آيد

كه با طراوت و بوي بهار مي آيدنسيم صبح دهد مژده وصال حبيب

كه از پي سحر شام تار مي آيدنسيم صبح به آهنگ عشق مي گويد

قرار قلب و دل بي قرار مي آيدنسيم صبح به نوميد عشق مي گويد

اميد عاشق شب زنده دار مي آيدنسيم صبح به شمع خموش مي گويد

چو سوختي به كنارت نگار مي آيدنسيم صبح به قلب شكسته مي گويد

دوا و مرحم قلب فكار مي آيدنسيم صبح به منصور عشق مي گويد

هواي وصل ز بالاي دار مي آيدنسيم صبح به صد شور و شوق مي گويد

گل شگفته به بالين خار مي آيدنسيم صبح به سوز و گداز مي گويد

حبيب هاشمي بي قرار مي آيد