کد مطلب:276098 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:105

مهدي من
ز سوز عشق خود خاكسترم كن

سپس آواره بحر و برم كن

[ صفحه 72]

دلم بيچاره عشق تو گشته

عزيز من، تو بيچاره ترم كننمي بيند كسي داغ دلم را

بسوزان، شعله ور پا تا سرم كنبه شمع روي تو پروانه ام من

بيا از سوز عشقت پرپرم كنبه مرغ بسمل در خون تپيده

بزن تيري و بي بال و پرم كنصداي سوزش دل با تو گويد

مكن خامش مرا، سوزان ترم كنمتاعي نيست جان و سر كه گويم

به بازار غمت سوداگرم كندو چشمم را دو جيحون كن دوباره

پر از خون سينه پر آذرم كنجنون عشق ساماني ندارد

چنان مجنون، تو بي پا و سرم كندل من، دلبر من، مهدي من

به وصل روي خود عاشق ترم كنچو شمعي هاشمي سوزان و گريان

نگاهي سوي چشمان ترم كن