کد مطلب:276099 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:46

يا صاحب الزمان
من كيستم فقير تو يا صاحب الزمان

دلداده حقير تو يا صاحب الزماندر راه وصل روي تو از پا فتاده ام

دست مرا بگير تو يا صاحب الزمان

[ صفحه 73]

صيد به خون تپيده دام محبتم

افتاده ام به تير تو يا صاحب الزمانحيف است پا به خاك گذاري از آنكه هست

عرش خدا سرير تو يا صاحب الزمانتشبيه مي كنند جمال تو را به مه

اي ماه مستنير، تو يا صاحب الزماناندر كمند گيسوي پر پيچ و تاب عشق

من كيستم اسير تو يا صاحب الزمانپشت زمان ز ياد فراقت بود كمان

ما هم شديد پير تو يا صاحب الزمانبا اشك ديده هاشمي دلشكسته گفت

من كيستم فقير تو يا صاحب الزمان