کد مطلب:276101 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:89

نهانخانه دل
ديده تا بهر تماشاي رخش وا كردم

دامن از اشك دو چشمم همه دريا كردمتا غمش را بنشانم به نهانخانه دل

ديده از بهر تماشاي رخش وا كردمتا كه بر ديده كشم خاك عبير آميزش

آستان بوسيش از شوق تمنا كردمدل افروخته از داغ فراقش تا صبح

ديشب از ريختن اشك تسلي كردمبه اميدي كه ببينم رخ ماه تو به خواب

من شب خويش به صد شوق مصفا كردمباب احسان به روي بنده نبندد مولا

بنده ام، روي به خاك در مولا كردمهاشمي بود و سحرگاهي و سوز آهي

كه دعا بهر جگر گوشه زهرا كردم

[ صفحه 75]