کد مطلب:276102 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:88

نويد وصل
به من ز يار سفر كرده ام خبر نرسيد

شب فراق دراز آمد و سحر نرسيدز هجر يار دلم خون و سينه ام سوزان

چه شد، كه اين شب هجران دل به سر نرسيدسر شك ديده من صبح و شام مي بارد

هنوز لحظه ديدار چشم تر نرسيدندايي از لب يعقوب روزگار رسيد

كه كور گشتم و از يوسفم خبر نرسيدبه كودكان يتيم و به مادران غمين

نه از پدر خبري، نامه از پسر نرسيدبه تلخي غم هجر تو خو گرفتم و حيف

نويد وصل تو شيرين تر از شكر نرسيدبگفت هاشمي بينوا به سوز و نوا

هزار ناله ما را يكي اثر نرسيد