کد مطلب:276103 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:62

دانه خال
اشكم ز غم هجر تو آرام ندارد

چشمم ز تماشاي رخت كام نداردبر سوز دل سوخته ام گاه نگاهي

اي دوست دلم جز تو دلارام نداردمرغ دل وحشي من اي ماه دل آرا

جز دانه خال تو دگر دام ندارد

[ صفحه 76]

ديوانه عشق تو به پيغام بسازد

افسوس كه اين دل ز تو پيغام نداردصد دانه فشاندند و دلم رام نگرديد

غير از سر كوي تو دلم بام نداردهر شب بپزم در سر، سوداي غمت را

افسوس كه جز آرزوي خام نداردگفتار ز دل خويش سخن خاشمي زار

عبد سيه از خوان تو انعام ندارد