کد مطلب:276104 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

هجر جانگداز
دردي كه به دل مراست كه درمان نمي شود

شوري به سر مراست كه سامان نمي شوداين هجر جانگداز كه دل مبتلاي اوست

گويي تمام عمر به پايان نمي شودشام فراق روي امام زمان ما

چون صد هزار شام غريبان نمي شودجاني كه غير دوست در آن جا گرفته است

در كوي عشق لايق قربان نمي شودهر كس فداي او بكند زندگي خويش

شاداب گشته است و پشيمان نمي شودهر ديده اي كه در غم جانان گريسته

فردا به نزد فاطمه گريان نمي شودگفت هاشمي به وصل تو دارم اميد و حيف

اين مشكلي مراست كه آسان نمي شود

[ صفحه 77]