کد مطلب:276104 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

هجر جانگداز
دردي كه به دل مراست كه درمان نمي شود

شوري به سر مراست كه سامان نمي شوداين هجر جانگداز كه دل مبتلاي اوست

گويي تمام عمر به پايان نمي شودشام فراق روي امام زمان ما

چون صد هزار شام غريبان نمي شودجاني كه غير دوست در آن جا گرفته است

در كوي عشق لايق قربان نمي شودهر كس فداي او بكند زندگي خويش

شاداب گشته است و پشيمان نمي شودهر ديده اي كه در غم جانان گريسته

فردا به نزد فاطمه گريان نمي شودگفت هاشمي به وصل تو دارم اميد و حيف

اين مشكلي مراست كه آسان نمي شود

[ صفحه 77]