کد مطلب:276105 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:123

دوست
نسيم صبح، سلامم ببر به محضر دوست

بگوي حال دل خسته ام تو در بر دوستنسيم صبح، چو بر زلف او گذر كردي

بيار همره خود بوي مشك و عنبر دوستنسيم صبح، به آهنگ عشق و ناز برو

ببوس از طرف من ز پاي تا سر دوستنسيم صبح، دو چشمم به راه مي باشد

كه اوفتد به دو چشم سياه منظر دوستنسيم صبح، به تير نگاه او سوگند

هزار كشته فتاده به كوي و معبر دوستنسيم صبح، نوشتم به اشك ديده بيا

پيام من برسان از وفا به كشور دوستبگوي هاشمي خسته دل چنين خواهد

كه لحظه اي بنشيند مگر برابر دوست