کد مطلب:276807 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:121

علامات ظهور بر شش قسم است
قسم اول: علائم حتميه كه البته خواه ناخواه بايد واقع شود مانند «خروج دجال» و «سفياني» و «صيحه ي آسماني» و اين هر «سه» علاماتي است كه مقارن با ظهور خواهد بود.

قسم دوم: علائم معلقه و شرطيه كه اين علائم، منوط و مشروط و معلق است به اراده و مشيت خداوند عالم، كه اگر اراده ي خدا به آن تعلق گرفته باشد واقع مي شود و اگر خدا نخواهد واقع نخواهد شد و چه بسا مي شود كه به جهت حكمت و مصلحت و مقتضيات و موانعي كه خداوند عالميان مي داند واقع نشود، و يا بر اثر طاعات و دعاهاي مردم رفع گردد و يا تغيير داده شود.

قسم سوم: علاماتي است كه قبلا و در زمانهاي گذشته تاكنون واقع شده و زمان آنها گذشته است، و آنها را علامات واقعه مي گويند.

قسم چهارم: علاماتي است كه تا هنوز واقع نشده و اميد مي رود كه (بعدها) واقع شود، و اينها را علامات غير واقعه مي گويند.

قسم پنجم: علاماتي است خاصه، كه اين علامات، خاص و مختص به وجود پربركت خود حضرت صاحب الامر عليه السلام است و كسي در اين علامات با آن[ صفحه 25]حضرت شريك نيست، و حضرتش به اين وسيله مي داند كه خداوند او را اذن و اجازه ي ظهور داده است، زيرا علم ظهور حضرت را به جز خدا كسي نمي داند.

و قسم ششم - علاماتي است عامه، كه اين علامات از براي عامه ي عوام و خاصه ي خواص ظاهر خواهد شد و دانستن آن اختصاص به حضرت ندارد. بلكه براي همه و عامه ي مردم است و هر كس از عوام و خواص، آنها را (كم و بيش در طول مدت عمر خود اگرچه خيلي كوتاه) خواهد ديد.