کد مطلب:276810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:127

علائم عامه
و اما علائم عامه كه بيشتر آنها جنبه ي كلي و عمومي دارد، و براي عامه ي مردم ظاهر[ صفحه 29]خواهد شد، و هر كسي از عوام و خواص در طول دوران زندگي خود، برخي از آنها را خواهد ديد، بسيار زياد است كه در اينجا فقط تعدادي از آنها را براي آشنايي بيشتر خوانندگان محترم با انواع علائم نقل مي كنيم.