کد مطلب:276842 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:102

خروج دجال
از جمله ي علائم حتميه، و فتنه هاي بزرگ، خروج (دجال) است. درباره ي خروج دجال، و اينكه دجال كيست، و محل خروج دجال او كجاست و چه كارهائي انجام مي دهد و به دست چه كسي كشته مي شود و محل كشته شدن او چه سرزميني است، روايات بسياري رسيده است كه چون بيشتر آنها از اهل سنت روايت شده، و در بسياري از آنها هم آثار جعل و ساختگي آشكار است، و با موضوع بحث هم خيلي ارتباط ندارد، از اين رو از نقل آنها صرف نظر مي كنيم.

كساني كه مايل اند شرح حال (دجال) را بدانند و به حركات سحرانگيز و نغمه هاي ناموزون او واقف و آگاه شوند، مي توانند به كتابهائي مفصلي كه درباره ي علائم ظهور، نگارش يافته است مراجعه فرمايند.