کد مطلب:276854 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:79

موالي در لغت عرب
كلمه ي «موالي» در لغت عرب جمع «مولي» است و مولي، كلمه اي است كه در تاريخ اسلام بمعني (آزاد شده) بكار مي رفته و به غلامان و برده هائي كه آزاد مي شدند موالي مي گفتند.

در ضمن به كساني هم كه با قبيله اي از قبائل عرب، پيمان دوستي مي بستند و مخصوصا افراد غير عرب كه با عربها پيمان وابستگي را منعقد مي ساختند تا از حمايت آنها برخوردار باشند، نيز «مولي» گفته مي شده است، همچنانكه به افراد آزاد كننده ي برده، هم مولي مي گفتند.

و مولوي هم درباره ي مولي بمعني آزاد كننده، شعري دارد كه مي گويد:كيست مولي آنكه آزادت كند

بند رقيت ز پايت بركند