کد مطلب:276856 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

موالي در اصطلاح قرآن كريم
كلمه ي «موالي» در قرآن كريم در توصيف كساني آمده است كه پدرانشان مجهول و ناشناخته بوده ان، چنانكه در سوره ي احزاب آيه ي 5 مي فرمايد:

«أدعوهم لابآئهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين و مواليكم».

شما پسرخوانده ها را به پدران خودشان نسبت دهيد و آنان را به نام پدران خودشان منسوب سازيد كه در نزد خدا به عدالت نزديكتر است، و چنانچه پدرانشان را نشناسيد آنها (پسرخوانده ها) برادران شما در دين، و دوستان و ياران و موالي شما هستند.

اين آيه ي شريفه در بيان حكم پسرخوانده هاست كه در جاهليت چنين رسم بود كه وقتي كسي در خانه ي شخصي تحت تربيت و سرپرستي او قرار مي گرفت، او را فرزند همان شخص مي دانستند. و لذا وقتي كه پيغمبر اكرم صلي الله عليه و اله «زيد بن حارثه» را كه برده اي زيرك و زرنگ بود خريداري نمود و پس از مدتي او را آزاد ساخت، عربها «زيد» را زيد بن محمد ناميدند، تا زماني كه اسلام عزيز اين حكم را ملغي نموده و فرمود:

هر كس پسر آن پدري است كه از نطفه ي او بوجود آمده است و نمي شود كسي كه[ صفحه 130]بوسيله ي نسب افتخاري و قراردادي به ديگري منسوب گشته است پسر حقيقي او محسوب كرد و در شمار فرزندان واقعي او بحساب آورد.