کد مطلب:276863 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:74

سياست تبعيض نژادي
ظاهرا علت اينكه مسلمانان غيرعرب بعنوان «موالي» معنون گشته و با اين عنوان معروف شدند اين بود كه: چون «عمر» خليفه ثاني، سياست تبعيض نژادي را بطور اصولي پي ريزي نمود و دفتر حقوق را منظم كرد و نام تمامي قبائل و افراد عرب را كه نسبت قبيلگي آنها معلوم و منظم بود، يكايك ثبت و ضبط نمود، نومسلمانان غيرعرب كه مانند اعراب شجره ي نسبي مشخصي نداشتند و پدران آنها از نظر عرب مجهول و ناشناخته بودند، در برابر عرب ناچار شدند براي اينكه از مزاياي اسلامي و حقوق اجتماعي بهره مند گردند، خود را به يك قبيله ي عربي وابسته كنند تا در نتيجه، در درجه ي دوم مسلماني قرار گرفته و احترام آنان ملحوظ بماند و بدينوسيله از حقوق اجتماعي اسلام بهره مند شوند. و اين لفظ مولي كه معني آزادشده و يا «وابسته بودن» داشت دليل بر اين بود كه آنان (مسلمانان غيرعرب) و زيردست عربند، و بايد از طرف عرب، از حقوق اجتماعي و امور زندگاني بي نصيب نمانند!!!