کد مطلب:276864 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

گواه زنده
شاهد زنده و سند گويائي كه گواه اين حقيقت است و نشان مي دهد كه سياست تبعيض نژادي و ادامه ي اين روش ناپسند تا چه اندازه در بين عربها معمول و رايج بوده است و اعراب آنروز هيچگونه ارزش و اعتباري براي نومسلمانان غيرعرب قائل نبوده اند، و حتي كار بجائي كشيده شده كه نومسلمانان عيرعرب ناچار شوند براي احقاق حقوق حقه ي خود لب به شكايت باز كرده و براي اعتراض، به سياست تبعيض نژادي به حضور علي عليه السلام شرفياب شوند، روايتي است كه مرحوم كليني قدس سره در كتاب «كافي» راجع به شكايت «موالي» از «اعراب» بدينصورت آورده است: