کد مطلب:276885 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

ابومسلم در اخبار و آثار
ما از اين جهت كه تاريخ نويسان و وقايع نگاران درباره ي نسب «ابومسلم» اختلاف كرده اند كاري نداريم، زيرا گفتار و نظريه ي آنان درباره ي نسب او هر چه باشد، خواه درست يا نادرست، زياني به مدعاي ما نمي رساند و ربطي با بحث ما ندارد، چه آنكه هدف ما اثبات اين مطلب است كه ابومسلم از نظر حديث و تاريخ نخستين خراساني به حساب مي آيد.

و اتفاقا اين مطلب را همه ي پژوهشگران و محققان و تحليل گراني كه موضوع قيام ابومسلم خراساني را از زاويه فن تخصصي خود مورد مطالعه قرار داده اند پذيرفته اند، و همگي اتفاق نظر دارند كه وي ايراني و بنيان گذار دولت «بني عباس» بوده و آغاز نقطه ي قيام او نيز از منطقه اي بنام خراسان صورت گرفته است.

اما آنچه شايان دقت و حائز اهميت است اين است كه تمام خصوصيات و مشخصات نهضت «ابومسلم» حتي ذكر نام و عنوانش و موقعيت منطقه ي جغرافيايي قيامش در پيشگوييهاي ائمه معصومين عليهم السلام روايت شده است.

حتي سالهاي سال، پيش از آنكه محققان و تاريخ نويسان با نام ابومسلم آشنا شوند و بازتاب قيام ريشه سوز و خانمان برانداز ابومسلم را عليه خاندان بني اميه به رشته[ صفحه 172]تحرير در آورند، عين گفته هاي آنان در پيشگوئيهاي پيشوايان آمده است.

در اين زمينه روايات بسيار زيادي وجود دارد كه براي اثبات مدعاي خود فقط به چند نمونه اشاره مي نمائيم.