کد مطلب:276889 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

گواهي تاريخ
«مسعودي» كه جهانگردي تيزبين و مورخي چيره دست است در كتاب معروف خود بنام «مروج الذهب» كه از جمله ي منابع مهم تاريخي بشمار مي رود، پس از آن كه مقداري درباره ي نسب «ابومسلم» بحث مي كند چنين مي گويد:

«ابومسلم» در آغاز كار غلام ادريس بن ابراهيم عجلي بود، سپس كارش بالا گرفت و حوادث او را با محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، و پس از او با ابراهيم بن محمد بن علي ملقب به امام مربوط ساخت، و ابراهيم امام او را به خراسان فرستاد و دستور داد اهل دعوت از او اطاعت كنند و فرمانش را گردن نهند.

از آنجا قدرت يافت و كارش نيرو گرفت و رنگ سياه را رواج داد و دستور داد كه لباس و پرچم و علم را به رنگ سياه تبديل نمايند، و نخستين كسي كه از مردم خراسان در نيشابور لباس سياه پوشيد و رنگ سياه را باب كرد مردي بنام «اسيد بن عبدالله» بود و پس از آن سياهپوشي در بيشتر شهرهاي نواحي خراسان رواج يافت و كار ابومسلم قوت گرفت. [1] .[ صفحه 175]
[1] مروج الذهب ج 3 ص 238 ط- بيروت، دارالاندلس.