کد مطلب:276897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:85

حديث 03
مرحوم سيد بن طاووس، در كتاب «الملاحم و الفتن» درباره ي خروج پرچم هاي سياه، حديثي را از ابوهريره چنين آورده است:

ابوهريره گفت: من درخانه ي «ابن عباس» بودم كه گفت: درها را ببنديد، بعد از آن پرسيد آيا غير از خود ما شخص بيگانه اي در اينجا هست؟ گفتند نه، ابوهريره مي گويد: من در يك گوشه اي از جمعيت بودم ابن عباس گفت: «اذا رأيتم الرايات السود من قبل المشرق فأكرموا الفرس» هرگاه ديديد پرچم هاي سياه از جانب شرق نمايان شد «مردم فارس» يعني: ايرانيان را اكرام كنيد، زيرا دولت ما در ميان آنهاست.

ابوهره مي گويد: من به ابن عباس گفتم: آيا مي خواهي آنچه را كه من از رسول خدا صلي الله عليه و اله شنيده ام براي تو بازگو كنم؟ گفت: تو هم كه اينجا بودي؟ گفتم آري، گفت: بگو، گفتم من از رسول خدا صلي الله عليه و اله شنيدم كه مي فرمود: (وقتي كه پرچم هاي سياه خارج شدند اول آنها فتنه و وسط آنها ضلالت و گمراهي و آخر آنها كفر خواهد بود). [1] .

مولف: اين حديث چنانكه خواننده ي عزيز ملاحظه مي كند داراي دو جنبه است، يكي مدح و ديگري ذم، ابن عباس از خروج (صاحبان) پرچم هاي سياه كه از مشرق قيام مي كنند ستايش مي كند، و از حركت آنها تمجيد مي نمايد، و آنان را زمينه ساز دولت اهل بيت عليهم السلام و حكومت حضرت مهدي عليه السلام مي داند، و در مقابل او به عكس، ابوهريره از[ صفحه 193]حركت ايرانيان مذمت مي نمايد، و با نقل روايتي از پيغمبر گرامي اسلام آنان را كافر و گمراه معرفي مي كند و بدين وسيله شنونده و خواننده ي حديث را دچار شك و ترديد و دودلي مي سازد و از اينرو اين حديث سؤال برانگيز است و چون به دنبال حديث ابن عباس در رابطه با (خروج پرچم هاي سياه) نقل شده مقداري نياز به توضيح دارد.

زيرا ممكن است كسي كه اين حديث را مي خواند با خود فكر كند و از خود سؤال نمايد اگر صاحبان پرچم هاي سياه (يعني: ايرانيان) اهل حقند و براي حق قيام مي كنند و هدفي جز احياء حق و ميراندن باطل و محو آثار ظلم و ستم ندارند و آنها بگفته ي «ابن عباس» زمينه ساز دولت جهاني حضرت مهدي مي باشند، پس چگونه است كه بگفته ي ابوهريره، رسول خدا صلي الله عليه و اله آنان را كافر خوانده و گمراه دانسته است؟!!!

واقع مطلب اين است كه: با توجه به اينكه حال ابوهريره بر همگان روشن است (و او در نقل روايت و جعل حديث حتي در نزد اهل سنت هم متهم به دروغگوئي و دروغ پردازي است) با اين همه نبايد از حق گذشت زيرا اگر ما همه ي احاديث مربوط به پرچم هاي سياه را مورد ارزيابي دقيق قرار دهيم خواهيم ديد كه: در عين حال، هم گفته ي ابوهريره راست و درست است، و هم گفتار ابن عباس زيرا حديث ابوهريره به نخستين پرچم هاي سياهي كه از مشرق خارج شد و زمينه ساز دولت «عباسيان» بود (و اين دولت به كمك ابومسلم خراساني و تلاش پيگير و كوشش بي دريغ او روي كار آمد) نظر دارد، و حديث ابن عباس، به خروج دومين پرچم هاي سياه كه زمينه ساز دولت جهاني حضرت مهدي عليه السلام مي باشند اشاره دارد و البته مسلمست كه «أهل البيت أدري بما فيه» صاحب خانه بهتر از هر شخص ديگري مي داند كه اندر خانه چيست، چه داند آنكه اشتر مي چراند.

حال براي اينكه صدق گفتار ما بر خواننده ي عزيز معلوم شود، احاديث ديگري را كه در رابطه ي با همين موضوع از رسول خدا صلي الله عليه و اله روايت شده است در اينجا مي آوريم تا حقيقت آنچه را كه تا اينجا گفته ايم بيش از پيش روشن شود.


[1] الملاحم و الفتن ج 1 ص 33 باب 30 و كنزالعمال ج 14 ص 89 حديث 38019 قسمت اول حديث.