کد مطلب:276910 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

سخن مؤلف درباره زوراء
چنانكه سابقا در بخش اول كتاب پيرامون «زوراء» و تشكيل شوري در آن اشاره كرديم بيشتر روايات و بلكه اكثر قريب به اتفاق آنها صراحت دارند كه زوراء نام بغداد است ولي همچنانكه ملاحظه نموديد از حديث «معاوية بن وهب» و هم چنين روايت كعب الاخبار، كه از «غيبت نعماني» نقل نموديم چنين استفاده مي شود كه «زوراء» نام تهران است.

از آنجائي كه دو حديث مزبور با ساير احاديثي كه درباره ي زوراء رسيده (و در آنها تصريح شده كه زوراء نام بغداد است و حتي در برخي از آن روايات حدود جغرافيائي منطقه ي زوراء نيز مشخص گرديده) بصورت ظاهر منافات را مي رساند، از اين جهت ما براي اينكه اطمينان پيدا كنيم كه آيا زوراء نام بغداد است يا تهران، به كتابهايي مانند -اقرب الموارد- لسان العرب، قاموس المحيط، المنجد، مجمع البحرين، مراصد، و معجم البلدان كه در اختيار داشتيم مراجعه نموديم ولي در هيچيك از اين كتابها به مطلبي كه دلالت داشته باشد كه زوراء نام تهران باشد برخورد ننموديم. بلكه بر عكس در همه ي كتابهاي نامبرده تصريح شده بود كه: «مدينة الزوراء» همان «بغداد» است، و با[ صفحه 232]اينكه از جاهاي ديگري نيز با نام زوراء سخن رفته بود در عين حال به هيچ وجه به اينكه «ري»، و يا «تهران» را هم «زوراء» مي گويند كوچكترين اشاره اي نشده بود.

اينك براي اينكه اين مطلب به خوبي روشن شود آنچه را كه «علامه ي دهخدا» پيرامون كلمه ي «زوراء» در كتاب لغتنامه آورده است به عنوان شاهد در اينجا مي آوريم.