کد مطلب:276928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:80

پرچم هاي سه گانه
از جمله ي علامتهايي كه در خطبه ي مذكور آمده است برافراشته شدن سه نوع پرچم در اطراف مسجد بزرگ است و ظاهرا مقصود از اين مسجد بزرگ همان مسجد جامع كوفه مي باشد و البته به درستي معلوم نيست كه صاحبان اين پرچم ها كيانند پس ممكن است در آنجا پرچم هاي مختلفي كه به افراد و يا گروههاي مختلفي تعلق دارد به اهتزاز درآيد و احتمال هم دارد كه مراد از مسجد بزرگ «بيت المقدس» و منظور از[ صفحه 269]اين سه پرچم به قرينه اينكه حضرت فرموده است: القاتل و المقتول في النار، پرچم ابقع، و اصهب، و پرچم سفياني باشد.

و در بعضي از نسخه ها آمده است كه (و خفق رايات ثلاث حول المسجدالاكبر يشبهن بالهدي (يشبهن بالمهدي) يعني: از جمله ي علائم به اهتزاز درآمدن پرچم هاي سه گانه اي است در اطراف مسجد بزرگ كه شبيه به هدايت، و يا شبيه به مهدي عليه السلام هستند، اما صاحب هدايت نيستند.

و از اين جمله چنين ظاهر مي شود كه صاحبان اين پرچمها تنها ادعاء مسلماني دارند و در ادعاء خود دروغ مي گويند و در حقيقت كارهائي كه انجام مي دهند بر اساس حق و حقيقت نيست. و اينكه مي گويند ما مسلمانيم و با يهود دشمنيم تنها صرف ادعاست و جنگ آنها با يهود هم فقط روي حساب عصبيت و مليت است و از اسلام خبري ندارند و لذاست كه حضرت مي فرمايد اين پرچمها شبيه به هدايتند اما اهل هدايت نيستند.