کد مطلب:276949 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

هوچي گريهاي سرويسهاي خبري
و اما اينكه گفته است: (هاتفي از طرف مغرب فرياد برمي آورد) بدون ترديد اين فرياد، فريادهاي راديوهاي بيگانه، و داد و بيدادهاي سرويسهاي خبري غرب، و هوچي گريهاي غربيها پيرامون جنگ تحميلي عراق عليه ايران، و ياري خواستن از جهانيان براي متسأصل ساختن ايران، و يا تحميل صلح و سازش است و به همين لحاظ است كه سلمان مي گويد: آن منادي را ياري نكنيد كه خدا ياريش نكند. و اين بعلت آن است كه كافرند و نبايد دعوتشان را اجابت نمود.