کد مطلب:276964 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:75

پس چرا حسني؟
اما اينكه برخي تصور كرده اند كه آن سيد انقلابي كه قبل از ظهور خواهد آمد «سيدي حسني» و از اولاد امام حسن مجتبي عليه السلام مي باشد براي آن است كه:

ناقلان حديث و راويان اخبار اهل بيت عليهم السلام و يا كساني كه مأمور استنساخ و نوشتن كتابهاي خطي، پيش از اختراع چاپ، بوده اند، هنگام نقل، و يا استنساخ حديث (سهوا بدون اينكه تعمدي در تحريف و نقل آن، و منحرف ساختن افكار عمومي داشته باشند) دچار اشتباه گرديده، و اشتباها حسني را بجاي (حسيني) نقل و ثبت كرده اند، و بدينوسيله چنين وانمود شده است كه سيد انقلابي قيام كننده ي پيش از ظهور (حسني) است. و دليل اين گفتار، همان اختلاف نسخه هايي است كه امروز در دسترس ما قرار دارد.

زيرا در برخي از آنها عبارات حديث مربوط به «حسني» چنانكه ملاحظه خواهيد فرمود: لفظ «حسني» و در برخي ديگر كلمه ي «حسيني» و حتي در برخي نيز بجاي حسني و حسيني، كلمه ي حسن، و حسين عليهماالسلام ديده مي شود.

و اما اگر آنها اشتباه نكرده باشند مي توان گفت: چون خط قديم خط كوفي بوده است، و در خط «كوفي» حسني، و حسيني، مشابه يكديگر است، و در آنزمان هم ماشين چاپي وجود نداشته، و چاپخانه اي در كار نبوده و كتاب نيز بدينصورتي كه امروز رواج دارد در نزد همگان مرسوم و متداول نبوده است، از اينرو اشتباها در نسخه ها «حسني» بجاي «حسيني» نوشته شده، و كساني هم بدون اينكه در اين باره كاوش كنند و تحقيقي بعمل آورند، به پيدايش «سيدحسني» از ناحيه ي خراسان، معتقد گرديده و آنرا در كتابهاي خود نوشته اند، و گويندگان و مبلغان مذهبي هم همانگونه كه حديث را در كتابها ديده اند، بدون اينكه درباره ي كيفيت انقلاب آن «سيد» و چگونگي نسب واقعي[ صفحه 329]وي فكر، و تحقيق نمايند آنرا براي مردم بازگو كرده اند.

مضافا به اينكه اينگونه اشتباهات در كتابها، حتي در زمان ما كه وسائل چاپ و ماشينهاي مدرن و مجهز چاپي در دست است، بسيار زياد و فراوان در كتب موجود، ديده مي شود كه در اينجا بيك نمونه ي آن اشاره مي كنيم.