کد مطلب:277034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:87

تذكر
در اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه: گرچه قسمتهاي اول دو حديثي كه از دو كتاب معتبر «الزام الناصب» و «غيبت النعماني» نقل نموديم تا اندازه اي واضح و روشن است و نياز چنداني به توضيح و تفسير ندارد و هر خواننده بدون فكر و تأمل معناي آن را بخوبي درك مي كند، ولي قسمتهاي آخر دو حديث مزبور، بخصوص اين جمله كه امام عليه السلام فرموده است: «اذا جهزت الألوف، و صفت الصفوف، و قتل الكبش الخروف، هناك يقوم الآخر، و يثور الثائر، و يهلك الكافر...»يعني: «هنگامي كه صفها به هم فشرده شد، و هزاران جنگجو بسوي جنگ اعزام شدند، و قوچ بره را كشت، و ديگري براي خونخواهي قيام كرد و انتقامش را گرفت، و كافر به هلاكت رسيد»، غير معلوم المراد، و توجيه و تفسير روشني از آن در دست نيست.

و هر چند كه شخصيت گرانمايه اي چون مرحوم علامه ي مجلسي - اعلي الله مقامه- پس از نقل حديث از كتاب «غيبت نعماني» در اين باره توضيحاتي داده اند، و ما نيز با مراجعه به منابع مورد اعتماد، و دقت در ساير احاديث، و اتكاء به قرائني كه در خود حديث است بعضي از مطالب دو حديث ياد شده را به اندازه ي فهم قاصر خويش توضيح داديم، اما با اين همه: توضيحات مزبور نمي تواند روشنگر همه ي واقعيات در دو حديث مذكور باشد.[ صفحه 512]زيرا: اكثر دانشمندان اسلامي كه دو حديث ياد شده را در كتابهاي خود آورده اند به جهت روشن نبودن برخي از حوادث كه اميرمؤمنان عليه السلام آنها را در رابطه با علائم ظهور، و نهضت خراساني و هجوم لشكريان سفياني به سرزمين ايران اسلامي پيشگوئي فرموده اند، از توضيح و تحليل همه ي مطالبي كه در دوحديث مزبور آمده است خودداري نموده، و تنها به نقل اصل حديث اكتفا كرده اند.

علي هذا، نگارنده نيز خود را ناگزير مي بيند از اين كه اين نكته را يادآور شده، و تأكيد نمايد كه: آنچه را كه وي در توضيح بعضي از جملات دو حديث مذكور آورده است، يك نظريه و استنباط شخصي است كه تنها جنبه ي احتمال دارد، و ممكن است اين احتمال مطابق با واقع باشد، و ممكن است برخلاف تصور نگارنده عاري از حقيقت باشد و اين نكته اي است كه لازم است خوانندگان گرامي بدان توجه داشته باشند.