کد مطلب:277050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:76

مردمي گمنامند
مرحوم سيد رضي عليه الرحمه در «نهج البلاغه» ضمن خطبه اي از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل كرده است كه آن حضرت درباره ي برخي از فتنه هاي آخرالزمان فرمود:

«فتن كقطع الليل المظلم، لا تقوم لها قائمة و لا ترد له راية، تأتيكم مزمومة مرحولة يحفزها قائدها، و يجهدها راكبها، أهلها قوم شديد كلبهم، قليل سلبهم يجاهدهم في الله قوم أذلة عند المتكبرين، في الأرض مجهولون، و في السماء معروفون، فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيش من نقم الله لا رهج له و لا حس، و سيبتلي أهلك بالموت الأحمر، و الجوع الأغبر». [1] .

در آينده فتنه هائي همانند پاره هاي شب تاريك ظاهر خواهد شد كه براي جلوگيري از آن كسي قيام نخواهد كرد. [2] و هيچ پرچم [و سپاهي] كه فتنه انگيزان آنها را براي فتنه آماده كرده اند برگردانيده نخواهد شد. آن فتنه ها مانند شتري كه مهار گرديده و جل و پالان بر آن گذاشته، و سوار بر آن، بيش از حد طاقتش آن را مي دواند، بسوي شما رو مي آورد.

فتنه انگيزان گروهي هستند كه اذيت و آزارشان بيشتر است تا غارت نمودنشان [3] گروهي با آنان جهاد خواهند كرد و در راه رضاي خدا به مبارزه آنها خواهند برخاست كه در نزد گردنكشان خوار و ذليل و در روي زمين مجهول و ناشناخته و قدر منزلتشان معلوم نيست ولي در آسمان مشهورند. [4] .

پس هنگام پيدايش آن فتنه ها واي بر تو اي بصره از سپاهي كه بر اثر خشم و غضب خداوند پيدا مي شود و گرد و غبار و صدائي ندارد. در آن هنگام زود باشد كه ساكنينت بمرگ سرخ، يعني: كشته شدن، و گرسنگي غبارآلوده مبتلي گردند.

از اين جمله كه حضرت فرموده است (هنگام پيدايش آن فتنه ها واي بر تو اي بصره) بخوبي معلوم مي شود كه تمامي آن فتنه ها در عراق و مربوط به آن است.[ صفحه 542]سخني از ابن ابي الحديد:

ابن ابي الحديد معتزلي در «شرح نهج البلاغه» در شرح اين جمله كه حضرت فرموده است: (گروهي با آنان جهاد خواهند كرد كه در روي زمين مجهول و در آسمان معروفند) مي نويسد:

اينكه اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده است: (آنها در روي زمين مجهولند بدين لحاظ است كه اين گروه ناشناخته پيش از پيدايش اين جهاد، گمنام بوده اند و اين سخن حضرت، انذاري به پيدايش جنگ بزرگ و خونيني است كه در آخرالزمان بوقوع خواهد پيوست) [5] .


[1] نهج البلاغه فيض الاسلام ص 301 و شرح ابن ابي الحديد ج 7 ص 102 خطبه ي 101.

[2] يعني: كسي توانائي خاموش كردن آن فتنه ها را ندارد.

[3] يعني: منظورشان از ايجاد فتنه بيشتر نابود كردن اشخاص است نه به دست آوردن غنيمت.

[4] در آسمان مشهورند يعني: مردمان خداپرست و از جان گذشته و مقرب درگاه الهي هستند كه خودپرستان و ستمگران و گردنكشان و قدرت طلبان به چشم حقارت به آنان مي نگرند و اينان براي رضاي خدا و خوشنودي او با فتنه جويان و آشوبگران مبارزه مي كنند.

[5] شرح نهج البلاغه حديدي ج 7 ص 104.